Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulaminy

Czcionka:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TEODORA HENECZKA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Tekst jednolity z poprawkami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług MBP mają osoby fizyczne i prawne na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich, zwanym dalej regulaminem.

2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych
w czytelniach oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o bibliotekach. Usługi objęte opłatami zostały zebrane i przedstawione
w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisaniem Zobowiązania Użytkownika. Złożenie podpisu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, prowadzenie badań czytelniczych i statystyk, możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane ani udostępnianie w celach innych niż wymienione wyżej. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania.

§ 2.

WARUNKI ZAPISU

1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się zobowiązany jest:

- okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,

- wypełnić Zobowiązanie Użytkownika (Załącznik nr 2 do regulaminu),

- zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,

- odebrać kartę biblioteczną umożliwiającą korzystanie z usług Biblioteki.

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu poręczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne
z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory użytkownikom działającym osobiście lub poprzez pełnomocników. Pełnomocnik wskazany w Zobowiązaniu Użytkownika posługuje się kartą biblioteczną osoby, w imieniu której występuje. Pełnomocnik upoważniony jest tylko do wypożyczania i zwrotu materiałów bibliotecznych.

§ 3.

KARTY BIBLIOTECZNE

1. We wszystkich placówkach użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.

2. Na karcie bibliotecznej znajdują się dane kontaktowe biblioteki, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

3. Użytkownik posiadający kartę biblioteczną ma prawo do korzystania w pełnym zakresie ze zbiorów i usług w całej sieci bibliotecznej MBP, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych dla danej filii.

4. Korzystając z usług Biblioteki Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo okazać kartę biblioteczną za wyjątkiem zwrotu książek.

5. Korzystający z usług Biblioteki nie mogą się posługiwać kartami innych osób za wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 2 pkt 5.

6. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni ; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby wskazane w pełnomocnictwie przez posiadacza karty.

7. Karta biblioteczna jest ważna na okres jednego roku, a po upływie tego czasu wymagana jest jej prolongata.

8. Karta biblioteczna ważna jest z aktualnym dokumentem tożsamości.

9. Posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione może skutkować zatrzymaniem karty i zablokowaniem konta czytelniczego.

10. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić w dowolnej placówce Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie użytkownik karty zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

11. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości 7.00 zł.

12. Czas ważności duplikatu karty jest identyczny jak czas ważności karty pierwotnej.

§ 4.

ZASADY WYPOŻYCZANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. W jednej placówce można wypożyczyć do 5 pozycji (książki, audiobooki i filmy), do 5 egzemplarzy prasy.

2. Łączna liczba wypożyczonych pozycji we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 10 egzemplarzy.

3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu do 10 wypożyczonych pozycji w jednej placówce, a w całej sieci 20 oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczanych pozycji. O zwiększeniu limitu decyduje bibliotekarz.

4. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji osobom nie posiadającym stałego miejsca pobytu na terenie miasta Piekary Śląskie.

5. Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone. W przypadku dłuższego zamknięcia jednej z placówek, może zostać ustalona inna filia, w której będzie możliwy zwrot wypożyczonych pozycji.

6. Wszystkie rodzaje materiałów bibliotecznych wypożyczane są na okres 30 dni, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5. Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku, gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

7. Nie wypożycza się wydawnictw z księgozbioru podręcznego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5.

8. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych użytkownik powinien zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu. W przeciwnym wypadku odpowiada on za powstałą szkodę. Przy zwracaniu materiałów użytkownik ma obowiązek zaczekać, aż zostaną one sprawdzone pod względem jakości i kompletności przez bibliotekarza. Za zniszczenia bądź uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio, odpowiada użytkownik dokonujący zwrotu.

9. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz na kolejne 30 dni.

10. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 7 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

11. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, ich utratę lub zniszczenie – użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną.

12. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnienia. Jednak w przypadku jego wysłania Użytkownik jest zobowiązany pokryć jego koszty w wysokości 5 zł.

13. Za nieterminowe zwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych wypożyczający wnosi opłatę 0,2 złotych za każdy dzień opóźnienia od każdej wypożyczonej pozycji. Wyliczona kwota jest zaokrąglana do pełnego złotego odrębnie dla każdej pozycji. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

14. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić pozycję taką samą lub wpłacić ekwiwalent pieniężny
w wysokości ceny rynkowej utraconej lub zniszczonej pozycji. Wysokość ekwiwalentu ustala bibliotekarz w kwocie nie niższej niż 20 zł. W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa, jednak w kwocie nie niższej niż wielokrotność kwoty 20 zł. Liczonej od każdej części wydawnictwa.

15. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub nieuiszczenie ekwiwalentów za utracone lub zniszczone materiały spowoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

16. Jeśli mimo wysyłanych upomnień użytkownik nie dokona zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa. Koszty upomnień oraz wszystkie inne koszty poniesione przez Bibliotekę w związku z dochodzeniem roszczeń pokrywa użytkownik.

17. Dla osób starszych i niepełnosprawnych istnieje możliwość skorzystania z usługi „Książka na telefon”. Zasady korzystania z tej usługi zawarte są w odrębnym Regulaminie stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

18. Biblioteka umożliwia użytkownikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek w trybie tzw. wypożyczeń bibliotecznych. Wypożyczenia te realizuje Dział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów. Termin korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca. Użytkownik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów oraz koszty korespondencji związanej
z wypożyczeniem.

§ 5.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W CZYTELNIACH

1. Zbiory znajdujące się w czytelni można wypożyczać na takich samych zasadach jak książki z wypożyczalni, z wyjątkiem encyklopedii, słowników, leksykonów oraz książek szczególnie cennych lub rzadkich, przy których w katalogu widnieje informacja „Dostępna tylko na miejscu”.

2. Na wniosek czytelnika istnieje możliwość wypożyczenia zbiorów o statusie „Dostępna tylko na miejscu” na okres 2 dni za kaucją w wysokości dwukrotności ceny rynkowej wypożyczanej pozycji.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan i kompletność udostępnianych mu materiałów bibliotecznych.

4. Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku niezwrócenia pozycji.

5. W przypadku zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, naliczana jest kara w wysokości 0,2 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

6. Biblioteka jest uprawniona do potrącania opłaty za zwłokę z kwoty wpłaconej kaucji.

7. Niedotrzymanie terminu zwrotu zbiorów z czytelni może stanowić podstawę do utraty przez użytkownika prawa do korzystania z tej formy udostępnień.

8. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

9. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu określone są
w odrębnym Regulaminie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

10. Opuszczenie czytelni użytkownik winien zgłosić bibliotekarzowi, w celu sprawdzenia zbiorów i sprzętu.

11. Wszystkie udostępnione na miejscu zbiory użytkownik winien zwrócić nie później niż 10 minut przez zamknięciem placówki.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biblioteka przyjmuje od użytkowników wartościowe dary książkowe i materiały biblioteczne oraz dobrowolne wpłaty na ich zakup.

2. We wszystkich placówkach Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów.

3. Na terenie placówek MBP nie wolno zakłócać obowiązującego porządku i należy stosować się do uwag pracowników.

4. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w wyjątkowych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.

5. Decyzje w tych sprawach podejmuje pracownik filii. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.

6. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może obniżyć wielkość roszczeń lub od nich odstąpić.

7.W uzasadnionych przypadkach dyrektor MBP może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu niektórych filii bibliotecznych lub zmianie godzin ich funkcjonowania, co podaje się do publicznej wiadomości.

8. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane we wszystkich placówkach Biblioteki oraz na stronie www.biblioteka.piekary.pl

9. Skargi i wnioski użytkownicy mogą zgłaszać kierownikom filii oraz dyrektorowi MBP.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zał. 1. Wykaz usług objętych opłatami

Utworzono dnia 20.12.2017, 11:40

Zał. 2. Karta zapisu - zobowiązanie użytkownika biblioteki

Utworzono dnia 29.05.2018, 13:22

Zał. 3. Regulamin korzystania z usługi "Książka na telefon"

Utworzono dnia 20.12.2017, 11:41

Zał. 4. Regulamin korzystania z komputerów i Internetu

Utworzono dnia 20.12.2017, 11:42

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 29.05.2018, 13:22

Kalendarium